top of page

In 2014 ben ik gestart met mijn eigen Orthopedagogische Praktijk. Op deze manier wil ik graag mijn expertise binnen de gezinnen en scholen inzetten. De aanpak en begeleidingstechnieken die worden gebruikt voor kinderen met ASS zijn ook goed in te zetten bij de begeleiding van kinderen die in de dagelijkse praktijk, thuis en op school hinder ondervinden bij het verwerken van informatie via de zintuigen. Een andere informatieverwerking kan zich uiten door moeite bij het concentreren, kunnen plannen en organiseren, uitvoeren van dagelijkse vaardigheden, aangaan en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten en kunnen toepassen van sociale regels

Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik mijn doctoraal examen behaald en ik ben bevoegd tot het doen van diagnostisch onderzoek. Ik heb mij gespecialiseerd in autisme bij de Fontys Hogeschool.

Ik heb ruime ervaring opgedaan als leerkracht in het regulier en speciaal onderwijs voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Vanaf 2002 tot 2014 ben ik werkzaam geweest als orthopedagoog voor het Steunpunt Autisme Noordelijk Zuid-Holland.

De afgelopen jaren heb ik veel kennis opgedaan door het volgen van trainingen en symposia over autisme, bijkomende ontwikkelingsaspecten en ontwikkelingsproblematieken.                                         

Ik heb ruime ervaring met begeleiding van ouders en leerkrachten en kinderen/jongeren.

Ik heb mij bekwaamd in het signaleren van een autisme spectrum stoornis bij jonge kinderen, het in kaart brengen van hun begeleidingsvragen en het stimuleren van de ontwikkeling.

CH21_1_edited.jpg
Kwaliteit

Ik ben geregistreerd bij de beroepsvereniging voor pedagogen, de NVO en bij het SKJ en aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging voor autismespecialisten IBvA.

Ik werk volgens de beroepscode opgesteld door de NVO.  De beroepscode van de NVO is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen.

De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd. De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat.

Wanneer u onverhoopt klachten heeft over het onderzoek of behandeling hoor ik die graag zelf van u. 

Cliënten van NVO-leden die niet tevreden zijn over de diensten van betreffende lid, kunnen een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO.

  • NVO Basisorthopedagoog en Basisaantekening Diagnostiek bij De Nederlandse vereniging van Orthopedagogen, NVO- lidnr. 14301

Samenwerking

Ik vind het belangrijk om met andere professionals samen te werken en de zorg rondom uw kind af te stemmen. Hierbij kunt u denken aan het Sociaal Team, intern begeleider/ leerkracht /docent van school, fysiotherapeut, psycho motorische therapeut, ergotherapeut, logopediste en sensorisch integratietherapeut. Ook werk ik samen met collega’s psychologen en orthopedagoog generalist. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van u.

De praktijkruimte in de Burgermeester, Krugerlaan 20A, Gouda deel ik met Marty den Hollander, Psychologiepraktijk den Hollander.

Ik ben aangesloten bij de vakgroep GGZ. In de vakgroep is een 10 -tal vrijgevestigde (s)ggz praktijken uit Gouda, Reeuwijk, Bodegraven vertegenwoordigd.

De Bovenkamer

Een stap voor

Kinderkwesties

Rondom mens en gezin

Psychotherapie praktijk Ellen Lommers

Praktijk de Bloem 

Praktijk Present

Kinderpraktijk Uniek

Young Mind support

Over Corine

06 81 49 90 09

info@oogopautisme.nl

OogopAutisme-logo-mainlogo-metondertitel
bottom of page